Algemene Voorwaarden Studio-37

Op alle rechtsbetrekkingen van Studio-37, zijn deze algemene voorwaarden studio-37 van toepassing. Deze zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie BFN, NVF en GKF, die zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder no.163/1992. De voorwaarden van Studio-37 zijn van toepassing op al het/zijn fotowerk, ook dat in opdracht wordt gemaakt en/of voor een bepaalde vorm van openbaarmaking.

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; fotografisch werk; fotografische werken zoals bedoeld in de Aw.1912, dan wel andere werken in de zin van de Aw.1912, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld. Foto: de stoffelijke drager waarop een fotografisch werk
(al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, afdruk, negatief, duplicaat, Polaroid, DVD, CD-rom, USB-Stick, of enig ander digitaal opslagmedium. Fotograaf/Studio-37: de gebruiker in de zin van art.6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art.6:231 BW.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en een wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd, worden door Studio-37 bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Studio-37 heeft het recht om tot zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

De fotograaf heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst eventuele tussentijdse wijzigingen in de richtprijzen van de fotografenfederatie aan de wederpartij door te berekenen.

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto’s door de fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen.
 2. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Indien de fotograaf en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen (z.g. spoedkosten).
 3. Indien niet is overeengekomen dat de foto in het bezit van de wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kosteloze retournering aan de fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Studio-37. De artikelen 24 t/m 27 zijn van overeenkomstige toepassing.
 4. Zolang de wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei (financiële) verplichtingen voortvloeiend uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook. De fotograaf heeft het recht, indien niet aan betalingsvoorwaarden is voldaan, het werk na 2 maanden kosteloos terug te vorderen.
 5. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering per email aan de fotograaf te worden meegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn, alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou lijden.
 6. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 7. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en is hij het factuurbedrag verschuldigd, verhoogd met rente. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder inbegrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht, voor zijn rekening. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd, over de eerste euro 3,500,- 15% met een minimum van euro 250,- over het meerdere tot euro 6.500,- 10% over het meerdere tot euro 16.500,- 8% over het meerdere tot euro 65.000,- 5% over het meerdere; 3% Indien aannemelijk is dat Studio-37 hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 8. De wederpartij verricht de aan de fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan de fotograaf heeft verstrekt.
 9. Indien toestemming tot gebruik van een fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij electronische of andere vormen van beeldmanipulatie mag het resultaat pas worden gebruikt na schriftelijke toestemming van de fotograaf. Bij gebrek van een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 10. Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf, zonder overigens enig recht te verliezen, (waaronder begrepen het recht op schadevergoeding) een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de bij de fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van euro 500,-.
 11. De naam van de fotograaf in deze: “Studio-37“, dient bij iedere gepubliceerde foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht te verliezen (waaronder het recht op schadevergoeding), van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.
 12. Bij publicatie van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen.
 13. De wederpartij of elke derde die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. De fotograaf is echter wel verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
 14. De fotograaf is in geval van niet of niet-behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst, slechts gehouden tot het kosteloos aanvullen van het ontbrekende, respectievelijk het vervangen van gebrekkige zaken en/of opnieuw uitvoeren van onvoldoende gebleken geleverde diensten, zodra hem dit rederlijke wijs mogelijk is. Ingeval de opdrachtgever ondanks bedoelde hernieuwde prestaties schade heeft geleden en verder overleg niet tot overeenstemming leidt, zal de fotograaf maximaal aansprakelijk kunnen zijn voor schade tot een bedrag gelijk 25% van de aan opdrachtgever voor de geleverde zaken en/of diensten in rekening gebrachte koopprijs. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt, voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het maximale verzekerde bedrag. Opdrachtgever vrijwaart Studio-37 volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet)nakoming door de fotograaf van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met de opdrachtgever. Studio-37 is nimmer aansprakelijk voor de juiste werking van digitale informatiedragers, waarop de zaken door de fotograaf al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, worden aangeleverd. Studio-37 is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepanties tussen kwaliteitseisen die door de opdrachtgever zijn gesteld en die hem door de fotograaf schriftelijk zijn bevestigd. Studio-37 is nimmer verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor kleurverschillen ontstaan door het wisselen van beschikbaar licht en/of door in textiel gebruikte kleur(en)stoffen. Onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige leverantie van de opgedragen zaken. Indien het technisch falen een huwelijksreportage betreft, dan worden de materiële en immateriële schade van de opdrachtgever gesteld op een bedrag gelijk aan 60% van de overeengekomen aanneemsom.
 15. Bij nabestellingen kunnen kleuren/grijstinten verschillen van originelen. 
 16. Zowel de fotograaf als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.
 17. Alle gevallen waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
23. De fotograaf heeft de vrijheid om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 18. Als zichtzending ter beschikking gestelde foto’s, die niet worden gebruikt, dienen door de wederpartij binnen 10 werkdagen te worden geretourneerd. Foto’s die wel worden gebruikt dienen door de wederpartij binnen twee maanden na ontvangst te worden geretourneerd. In het geval dat de foto’s langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is per dag ten minste verschuldigd; euro 2,50 voor elke afdruk of elk duplicaat; euro 25,- voor elke polaroidfoto, elk diapositief of negatief.
 19. Herstelkosten voor beschadigd geretourneerde foto’s kunnen in rekening worden gebracht tot een bedrag van (a) euro 90,- indien achterop een foto of op de omraming van een diapositief het nummer, de codering of andere aanduidingen tijdens de uitlening onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen; (b)
euro 45,- indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen, maar wel uit zijn omraming is gehaald.
 20. Indien een foto niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn (de termijn bedoeld in art.24 daaronder begrepen) aan de fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
 21. In geval van vermissing of beschadiging van een foto is een vergoeding verschuldigd van; minimaal euro 10.000,- voor een dia of negatief; minimaal euro 200,- voor een afdruk of duplicaat. Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of reproductieaanduidingen op foto’s.
 22. Dagtarief; hieronder wordt verstaan acht werkuren tussen 09.00 en 18.00 uur. Halve dag: Hieronder wordt verstaan vier werkuren tussen 09.00 en 13.30 uur of 13.30 en 18.00 uur. Hiervan afwijkend geldt het volledige uurtarief. Tussen 18.00 en 24.00 alsmede 08.00 en 09.00 geldt het volledige uurtarief.
Tussen 24.00 en 08.00 uur geldt het dubbele uurtarief. Bij opdrachten minder dan een uur geldt het volledige uurtarief.
 23. Reistijd; bij opdrachten wordt voor de reistijd euro 0.35 cent per km. en 25% van het standaard uurtarief gerekend vanaf de locatie in Almere.
 24. In geval van annulering van een opdracht heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
 25. Annuleringskosten; 48 uur voor de opdracht: geen kosten. 24 uur voor de opdracht: 50% van het overeengekomen honorarium. Annulering ter plaatse 100% van het overeengekomen honorarium + onkosten.
 26. Trouwreportage annuleringskosten; in geval van annulering trouwreportage, vervalt het recht op het 20% vooruitbetaalde bedrag.
 27. Mooi weer annulering; 1e annulering: Geen kosten. 2e annulering: 50% van overeengekomen honorarium. 3e annulering 100% van overeengekomen honorarium. Bij annulering op locatie worden tevens reiskosten in rekening gebracht.
 28. Materiaalkosten; hieronder wordt verstaan: dia en/of negatieffilms, ontwikkelen films, contactafdrukken, eventuele (digitale)testprints en/of polaroids, scan’s, digitaal opslagmedium etc.
 29. Onkosten; hieronder wordt verstaan: reiskosten, parkeerkosten, verblijfskosten, ingehuurd personeel, huur diverse apparatuur, administratiekosten, etc.
 30. Betalingscondities; contant bij aflevering. Bij bedragen hoger dan euro 200,- wordt schriftelijk bevestiging en/of 20% vooruitbetaling gevraagd, betaling binnen 14 dagen. Daarna worden kosten berekend. Indien na 2 herinneringen niet aan de betalingscondities is voldaan worden gerechtelijke stappen ondernomen. Prijzen zijn in euro’s inclusief de verschuldigde B.T.W. van 22% tenzij anders wordt aangegeven.

Deze voorwaarden vervangen alle vorige. Versie 2018